EK-1: Sosyal Çalışma Programı Katılımcı Taahhütnamesi

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  İş Kulübü tarafından 3 ay önce tarihinde güncellendi.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #822

  İş Kulübü
  Yönetici

  Sosyal Çalışma Programı katılımcılarının başlamadan önce imzalayacakları taahhütname:
  EK-1: Sosyal Çalışma Programı Katılımcı Taahhütnamesi
  Katıldığınız bu program; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ………………….……………. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenmektedir. Programa katılabilmeniz ve programın başarıyla tamamlanıp amacına ulaşabilmesi için, aşağıdaki hususların tarafınızdan bilinmesi, kabul edilmesi ve bu taahhütnamenin imzalanması gerekmektedir.
  1. 14/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki yükseköğretim öğrencilerinin (açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç) çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve bu kişilere çalışma disiplini kazandırmak amacıyla Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda kamu kurum veya kuruluşlarıyla en fazla üç ay süreyle aşağıdaki alanlarda TYP uygulanabilir. Bu kapsamda uygulanan TYP’ler Sosyal Çalışma Programı (SÇP) olarak anılacaktır. SÇP, herhangi bir kamu kurumunda geçici veya daimi surette işçi statüsü kazandırmaz.
  2. Türkiye İş Kurumu, SÇP kapsamında işyeri ve işveren sayılmaz.
  3. SÇP’ye genel katılım şartları ve bu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
  a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak; SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, çalışıyor kaydının olmamasını ifade eder. (5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinde b fıkrasının 4. bendindeki tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanundaki EK-5 tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı kapsamında olan kişilerin, SGK girişi yapıldığında sigortaları SGK tarafından kesildiğinden SÇP’ye başvuru yapmalarında ve programa katılmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.) Yabancı öğrenciler ve iş akdi askıda olan mevsimlik işçiler SÇP’ye katılamazlar. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalılıkları bulunanlar SÇP’ye katılamazlar. Programdan yararlandığı tarih aralığında başka bir işyerinde kısa veya uzun vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen katılımcılar programdan çıkartılır. Genelgenin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işlem tesis edilir.
  b) 18 yaşını tamamlamış olmak: SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin 18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmasını ifade eder.
  c) Emekli ve malul aylığı almamak: SÇP’ye başvurduğu tarihte kişinin SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında emekli ve malul aylığı almamasını ifade eder. İş göremezlik ödeneği alanlar SÇP’ye katılabilir.
  d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar SÇP’ye katılamaz. Katılımcının bu bent kapsamında yer aldığının tespit edilmesi halinde tespit tarihi itibarıyla geçersiz neden ile programdan çıkışı verilecektir. Katılımcıya katılım sağlanan günler için ödeme yapılır.
  e) Genelge ile eklerinde yer alan ve uyulmakla yükümlü olunan hususları taşımadığı/ihlal ettiği belirlenen katılımcının tespit tarihinden itibaren SÇP ile ilişiği kesilerek, Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin 5 inci fıkrasına göre ilgili hakkında işlem yapılır. 9 uncu maddenin 7 inci fıkrasında belirtilen durumlar hariç olmak üzere, katılımcının 8 inci maddede sayılan katılım şartları ile diğer maddelerde ve Genelge eklerinde yer alan şartları ihlal ettiği süreler için yapılan her türlü fazla veya yersiz ödeme, bu şartlara ilişkin bilgi ve belge kontrolünden yüklenici sorumlu olduğundan, yükleniciden yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
  4. SÇP’ye özel katılım şartları ve bu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
  a) Programın başladığı tarihi içine alan eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin (dahil), YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün (dahil) veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanı ve üzerinde olan öğrenciler programa katılabilir. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalamasıhesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olunmadığının belgelendirilmesi yeterlidir.
  5. Sosyal Çalışma Programından toplamda en fazla üç ay yararlanabilir. Bir eğitim-öğretim yılının Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında düzenlenecek SÇP’lerden haftada 3 gün olmak üzere en fazla 42 gün yararlanılabilir.
  6. Bir katılımcı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile Geçici 6 ncı maddesi kapsamında 27.09.2017 tarihinden itibaren TYP’den en fazla yirmi dört ay yararlanabilir. Sosyal Çalışma Programından yararlanılan süreler bu süreden düşülür. Bir katılımcı SÇP’den yükseköğrenim boyunca en fazla 90 gün yararlanabilir.
  7. Kurum tarafından düzenlenen kurs ve/veya programlar (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) arasında altı ay bekleme süresi bulunur. Toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabilir. Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinde yer alan TYP’ye ilişkin hükümler SÇP için de uygulanır.
  8. Mazeretsiz olarak SÇP’den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler son yararlanma tarihi üzerinden yirmi dört ay geçmedikçe yeni bir programa başvuramazlar.
  9. 7 nci madde kapsamında sadece aşağıdaki durumlar SÇP’den ayrılma için mazeret sayılacak, bunlar dışındaki SÇP’den ayrılma hâlleri ya da devamsızlık vb. gibi katılımcının kendi kusuru nedeniyle ilişiğinin kesilmesi hâlleri mazeret olarak kabul edilmeyecektir;
  a) SGK kayıtlarından teyit edilen yeni bir işe girilmesi
  b) Sağlık raporu ile belgelenen ve beş günü aşan hastalık hali ile birinci derece yakınlarına refakat
  c) Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan tutukluluk / hükümlülük
  d) Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen ve beş günü aşan şekilde katılımcının SÇP’ye katılımını engelleyen doğal afet (deprem, sel baskını, yangın vb.)
  e) Katılımcı olarak belirlendiği bir SÇP’de, kişinin iş bu Taahhütnameyi imzalamaması halinde
  f) Yüklenici kurumun bilgisi dahilinde yapılan devamsızlıkların beş günü aşması halinde,
  g) Yetkili makamlarca verilen belgelerle ispat edilen iller arası ikametgâh değişikliği durumu
  h) 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında programdan zorunlu askerlik hizmetini gerçekleştirmek için sevk tarihi itibarıyla ayrılması halinde
  i) Katılım şartlarını taşıdığı programa başlatıldıktan sonra öğrencinin öğrenim gördüğü bölümde derslerinin başlaması halinde
  j) SÇP devam ederken katılımcının öğrencilik statüsünün sona ermesi halinde
  10. Kurum tarafından düzenlenen herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince SÇP’den de yararlanamaz.
  11. Katılımcıların SÇP’ye devamı zorunludur.
  12. Katılımcılar yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve yükleniciden onay almak şartıyla beş gün ücretsiz izin kullanabilir. Ücretsiz izin kullanılan dönemde katılımcıya herhangi bir ücret ödenmez.
  13. SÇP başladıktan sonra programa başlayan katılımcılar, SÇP’nin süresine bakılmaksızın yükleniciye ve Kuruma bilgi vermek ve yükleniciden onay almak şartıyla 5 güne kadar ücretsiz izin kullanabilir.
  14. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı ve benzeri durumlar da beş günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilir.
  15. Katılımcının resmi tatil günlerine denk gelen izinleri, ücretsiz izin haklarından düşülmez. Katılımcının resmi tatil günlerine denk gelen çalışma günleri için ödeme yapılır.
  16. 5510 sayılı Kanun’a göre iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına giren sağlık sorunları hariç, herhangi bir nedenle 5 günlük izin süresinin aşılması halinde, yüklenici tarafından katılımcının ilişiği kesilerek il müdürlüğüne bildirilir.
  17. Katılımcıların yükleniciye ve Kuruma bilgi vermeden ve bunlardan onay almadan ya da belgeleye dayalı mücbir nedenleri olmadan SÇP’ye devamsızlık hakları bulunmamaktadır. Bu şekildeki bir günlük devamsızlıkta dahi yüklenici tarafından katılımcının SÇP ile ilişiği kesilerek İl Müdürlüğüne bildirilir.
  18. Her katılımcı devam ettiği günler için Devam Çizelgesine imza atmakla yükümlüdür.
  19. Kurum tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesinde katılımcıların da görüşlerinin alınması amacıyla, Kurum’dan alınan hizmetlerle ilgili her türlü şikayet, eleştiri ve önerilerin tarafımıza iletilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca Kurum personeli ihtiyaç hâlinde katılımcılarla temas kurarak görüşlerini alabilecektir. Bu nedenle Kurum kayıtlarındaki iletişim bilgilerinin katılımcılar tarafından güncel tutulması gerekmektedir.
  20. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler SÇP’ye katılamaz. Bununla birlikte; katılımcı olarak belirlenen kişilere ait inceleme ve kontrol işlemlerinin uzun sürmesi nedeniyle programlarda yaşanması muhtemel gecikmeyi önlemek için öncelikle Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün yaptırılarak programın başlatılması, sonrasında program devam ederken diğer incelemelerin yapılması sağlanır. Yedekten yapılacak başlatmalar ile başvuruların yetersiz olması durumunda katılım şartlarını taşıyanlardan İl Müdürlüğünce uygun görülen kişilerin programlara gönderilmesi halinde de aynı yöntem uygulanır. Katılımcının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğunun tespit edilmesi halinde tespit tarihi itibarıyla geçersiz sebep ile programdan çıkışı verilir. Katılımcıya katılım sağlanan günler için ödeme yapılır.
  Yukarıda yer alan hususları ve yürürlükteki mevzuatta yer alan diğer hükümleri okuduğumu ve anladığımı, katılım şartlarını taşıdığımı, SÇP’nin devamı sırasında belirlenen tüm kurallara uyacağımı, aksi yönde bir tespit olması durumunda da hakkımdaki yaptırımları kabul ettiğimi beyan ederim.
  Sıra
  Katılımcının Adı-Soyadı
  Tarih
  Çalışma Günleri*
  İmza

  • Bu konu 3 ay önce önce  İş Kulübü tarafından değiştirildi.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)

Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.