Kısa Çalışma Ödeneği Rehberi

DİKKAT!
Yeni açıklanan paket kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği’nde değişikli yapılmıştır. Detaylar için tıklayınız…

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler işyerlerinde ekonomik durumu oldukça kötü etkiledi. Kimi işyerleri zorunlu olarak faaliyetini azalttı ya da durdurmak zorunda kaldı. Bu noktada istihdamı desteklemek ve devamlılığını sağlamak için Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) merak edilmektedir.

Sorularınız ve güncel gelişmeler için sayfamızı takip edin:

İçindekiler

Koronavirüs nedeni ile Kısa Çalışma Ödeneği alınabilir mi?

Koronavirüs’ten etkilenen firmalar karar olmadığı için başvurmaz mı? İŞKUR, başvuruları alıp Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne iletmektedir. Koronavirüs nedeni ile başvuru yapılıyorsa dikkat edilmesi gereken nokta Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Nedeni‘dir. Başvuru formunda yer alan Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep Koronavirüs nedeniyle en uygun neden olarak ifade edilmektedir.

Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?

KÇÖ aslında ‘işçilerin hizmet akitleri devam ederken aldıkları işsizlik maaşı’ anlamına gelmektedir.

KÇÖ, 3 ay uygulanır. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir. Ödemeler, işsizlik sigortası fonundan karşılanmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği’ne Nasıl Başvurulur?

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu en yakın İŞKUR hizmet birimine yapılır. Başvuru, İŞKUR ilgili servisince bağlı bulunulan Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne iletilecektir. Ardından görevlendirilen müfettişler inceleme sonucu karar raporlarını yazarak onaylar veya reddeder.

Başvuru sonrası kontroller, Bakanlık tarafından görevlendirilecek iş müfettişlerince yapılmaktadır. Başvuru sonrası müfettişler en kısa süre içinde işletmeye gelerek başvuruda sunulan evraklar ve firmadan talep edilecek üretimin durduğunu/azaldığını gösterir tüm veriler çerçevesinde incelenerek üretimdeki/hizmetteki haftalık saat bazında düşüşü raporlayacaklardır. Üretimin durduğu/azaldığı veriler ile kastedilen enerji girdi çıktısı (faturalar), hammadde girdisi ve som mamül üretim miktarlarındaki değişim ve benzeri belgelerdir.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusunda şu nedenlerden birisinin varlığı gereklidir; Genel Ekonomik, Bölgesel Kriz, Sektörel Kriz, Zorlayıcı Sebepler. Başvuruda firma tarafından evrak üzerinde bu nedenlerden birisi ifade edilmek zorundadır. Bu dört neden için Cumhurbaşkanlığı makamınca açıklanmış bir karar olması gereklidir. Koronavirüs nedeniyle başvuru düşünülüyorsa tek seçenek Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep olacaktır.

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Formları Nasıl Doldurulur?

İşverenler, Kısa Çalışma Talep Formunu  ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi manyetik ve yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir. Manyetik olarak kastedilen, ilk başvuruda doldurulan evrakların CD, USB Bellek gibi ortamlarda depolanarak yazılı evrak beraberinde teslim edilmesi zorunludur. Yani, evraklarınız hem ıslak imzalı hem de elektronik ortamda hazırlanarak başvuru yapılması gerekmektedir. Teslim edilen evrakların elektronik ortamda kopyasının alınması, KÇÖ’nün devam ettiği sürede de ihtiyaç duyulacağı için önemlidir.

Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi doldurulurken dikkat edilmesi gereken husus mal veya hizmet üretilen birimler dışındaki idari işler, yönetim, güvenlik vb. yan iş kollarında çalışanlar listeye dahil edilmemelidir. Edilse dahi kısa çalışma kapsamında kabul edilmeyecektir. Örneğin, bir otelin kısa çalışma ödeneği başvuru listesinde kat görevlisi, resepsiyonist, aşçı vb. yer alabilirken personel müdürü, satın alma, muhasebe vb. birimlerde çalışanlar/yöneticiler bu listede yer alamaz. Alsa dahi değerlendirilme dışı kalacaklardır.

Kısa Çalışma Ödeneği’nden Kimler Faydalanabilir?

Doldurulacak listede çalışanların bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanır. Yani işsizlik maaşı alma koşullarını sağlayan işçiler KÇÖ’den faydalanabilecektir. Örneğin; son 120 gün kuralını sağlamadığı için son 3 ay içinde işe alınan birisi. 120 gün kuralını sağlasa fa son 3 yılda 600 günden az primi olanlar KÇÖ’den faydalanamaz.

Son 12 ay asgari ücretle çalışan bir işçinin alacağı maksimum KÇÖ 1.752,40 TL’dir. Bu tutar, çalışmanın durduğu ve aylık 30 gün kısa çalışma yapılan işletme için geçerlidir.

Kısa çalışma yapmak, işçilerin normalde mesai saati olup çalıştırılmadığı sürelerdir. Kısa çalışmanın mesai günler/saatleri içindeki dağılımı firma tarafından belirlenir. Örneğin, haftada 15 saat kısa çalışma yapan bir firmada çalışılmayan saatlerin haftaya dağılımı firma yönetimi tarafından belirlenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Her ayın 5’inde Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi yapılmaktadır.

Kısa Çalışma Ödeneği Nereye Yatar?

Kısa Çalışma Ödeneği her ay PTT’ye yatar.

İŞKUR’un Kısa Çalışma Ödeneği notlarını ayrıca paylaşıyoruz. Sorularınızı yoruma bırakabilirsiniz.

Kısa Çalışma Uygulaması 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz 

Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz” 

Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Sektörel Kriz”

 Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki işyerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.

Kısa çalışma uygulaması bakımından “Zorlayıcı Sebepler”

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkân bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlardır.

Kısa Çalışma Kapsamında;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

  • İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,

gerekmektedir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu  ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi manyetik ve yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu, İŞKUR Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili Yönetim Kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa işverenlerce başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra, kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi 

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğunun İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aşağıda 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.  

  Son 12 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı Damga Vergisi Ödenecek Kısa Çalışma Ödeneği Miktarı
Son 12 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.943,00 1.765,80 13,40 1.752,40
Son 12 Ay 4.000 TL ile Çalışan 4.000,00 2.400,00 18,22 2.381,78
Son 12 Ay 7.000 TL ile Çalışan 8.000,00 4.414,50 (*) 33,51 4.380,99

(*)  Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL’dir.

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır ve kısa çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin süresini altı aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. 

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 

Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

Kısa çalışma alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışma Talep Formu için tıklayınız….

Kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren liste için tıklayınız….

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz