2020 İşkur İdari Para Cezaları

Türkiye İş Kurumu, bazı kanun maddelerine dayanarak İdari Para Cezası yazabiliyor. Bu cezaların miktarları her yıl değişmektedir. 2020 İŞKUR İDARİ PARA CEZALARI listesi aşağıda bulunmakla birlikte listenin tamamını incelemeden en fazla dikkat edilmesi gereken cezalar listesi:

İçindekiler

Özel sektörde engelli işçi çalıştırmamak

50 ve üzeri işçi çalıştıran her işveren % 3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. Engelli personel çalıştırmayan işveren, çalıştırılmayan her engelli ve her ay için 3.983 TL ceza öder. Örneğin, 2 engelli çalıştırmanız gerekiyor ancak 3 aydır çalıştırmıyorsunuz. Bu durum karşılığında cezanız: 2 (çalıştırılmayan engelli sayısı) x 3 (çaıştırılmayan ay sayısı) x 3.983= 23.898 TL’dir.

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek

Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere her bir fiil için uygulanır. Bu ibare çoğunlukla Aylık İşgücü Çizelgesi girilmemesi ve İşgücü Piyasası Araştırması yapılırken İş ve Meslek Danışmanlarına bilgi verilmemesi nedeniyle kullanılmaktadır. Yani her işveren ve şahıs, İŞKUR tarafından istenen bilgileri vermek zorundadır. Aksi takdirde her bir eylem için 2020 İŞKUR İDARİ PARA CEZALARI listesine göre 5.404 TL ceza kesilmektedir.

Kurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak

İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır. Bu ibare açık bir şekilde iş ve işçi bulma hizmetini İŞKUR’dan izinsiz veremezsiniz demektedir. Yani, ücret karşılığında iş ve işçi bulmak, bu fiili sosyal medya veya herhangi bir yöntemle dahi yapmak bu cezanın nedenidir. Cezayı yememek için yapmanız gereken şey Özel İstihdam Bürosu açmaktır. İŞKUR’dan izin alınarak açılan Özel İstihdam Bürosu ile iş ve işçi bulma faaliyeti yürütülebilmektedir. Bu fiilin il kez gerçekleştirilmesinin cezası 2020 İŞKUR İDARİ PARA CEZALARI listesine göre 36.050 TL’dir. Tekrarı durumunda ceza 72.104 TL’ye yükselmektedir. Bu hizmeti alanlara ise 18.025 TL ceza kesilmektedir.

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek

İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır. Bu fiili cezası 36.050 TL’dir. Her ne olursa olsun iş arayan kişiden iş bulma karşılığında ücret alınması fiili bu ceza ile sonuçlanmaktadır.

  • 2020 İŞKUR İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA:
  • Uygulanan idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içinde İŞKUR Hizmet Birimleri veznesine veya İŞKUR il/banka hesabına ödenmesi gerekmektedir.
  • Bu süre içinde ilk taksit peşin ödenmek koşulu ile bir yıl içinde borcun tamamının 4 eşit taksitte ödenme imkanı bulunmaktadır.
  • Ayrıca, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde İŞKUR Hizmet Birimleri veznesine veya İŞKUR Hizmet Birimleri hesabına ödenmesi halinde idari para cezasından ¼ oranında peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Taksitlendirme işlemi yapılması halinde ¼ oranında peşin ödeme indirimi uygulanmaz.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27 nci maddesi gereği kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karara karşı yetkili Sulh Ceza Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır.
  • Bu sürede yargı yoluna başvurulmaması halinde karar kesinleşecektir. Karar kesinleşmesine rağmen ödeme yapılmayan dosyalar yasal yollardan tahsil edilmek üzere İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderileceğinden, yargı yoluna başvurulması halinde, durumun Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.
  • Sulh Ceza Mahkemesine başvurulması halinde, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 7 nci maddesi gereği Kurumu temsil yetkisi Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:42 Yenimahalle/ANKARA adresinde yerleşik Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne ait olup, tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekmektedir, Ödemenin banka aracılığı ile yapılması halinde, dekontun açıklama bölümüne bu tebligatın tarih ve sayısı ile işyeri adı yazdırılarak, dekont örneğinin İŞKUR Hizmet Birimlerine verilmesi gerekmektedir.
  • 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası gereğince, idarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu itibarla, idari para cezaları 2017 yılı için %3,83; 2018 yılı için %14,47; 2019 yılı için %23,73; 2020 yılı için %22,58 yeniden değerleme oranında artırılarak hesaplanmıştır.
KanunMaddeCeza Mad.Fiil2020 Ceza MiktarıAçıklama
1485730101Özel sektörde engelli işçi çalıştırmamak3.983Çalıştırılmayan her engelli ve her ay için özel sektör işverenlerine uygulanır.
2485730101Kamuda engelli ve/veya eski hükümlü işçi çalıştırmamak3.983Çalıştırılmayan her engelli ve/veya eski hükümlü işçi ve her ay için kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanır.
34904 20/aKurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunmak36.050İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapan gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.
44904 20/aKurumdan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık fiilini tekrar etmek72.104İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
54904 20/aİzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet almak18.025İzinsiz olarak iş ve işçi bulmaya aracılık yapanlardan hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
64904 20/bKurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek90.131İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere faaliyetin ilk tespitte uygulanır.
74904 20/bKurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenleme fiilini tekrar etmek180.263İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleme faaliyetini tekrar eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
84904 20/bİzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet almak36.050İzinsiz olarak geçici iş ilişkisi düzenleyenlerden hizmet alan işverenlere her bir fiil için uygulanır.
94904 20/cİş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin etmek36.050İş arayanlardan ücret alarak/menfaat temin eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanır.
104904 20/dÖzel istihdam bürolarınca, Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek9.012Özel istihdam bürolarına düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.
114904 20/dGeçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlerce Kanunun 19. maddesinde tanımlanan geçersiz anlaşmaların herhangi birini düzenlemek9.012Geçici iş ilişkisi kapsamında işçi çalıştıran işverenlere düzenledikleri her bir geçersiz anlaşma için uygulanır.
124904 20/eÖzel istihdam bürolarınca, ek teminatı Kuruma vermemek1.800Ek teminatın banka mektubu ya da Türk Lirası olarak Kurum tarafından talebin tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma verilmemesi halinde özel sitihdam bürolarına uygulanır.
134904 20/fKurumdan izin almadan aracılık faaliyeti gösteren kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayınlamak5.404İzin almadan ilanları yayınlayan gerçek ve tüzel kişilere fiilin her bir tekrarında uygulanır.
144904 20/gÖzel istihdam bürolarınca yurt dışı hizmet akitlerini Kuruma  onaylatmamak. 1.800Onaylatılmayan her bir hizmet akdi için özel istihdam bürolarına uygulanır.
154904 20/gKurum izni olmaksızın kendi iş ve faaliyeerinde çalıştıracakları işçileri yurt dışına götürmek90.131Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götüren gerçek ve tüzel kişilere her bir fiil için uygulanır.
164904 20/gİşverenlerce yurt dışı hizmet akdini Kuruma onaylatmamak1.800Yurtdışına işçi götürme izni olsun olmasın Kuruma onaylatılmayan her bir hizmet akdi için işverenlere uygulanır.
174904 20/hKurum izni almaksızın yurtdışına götürülecek işçilerin teminine yönelik olarak ilan vermek9.012Kurumdan izin almadan yurt dışına işçi götürmek için ilan veren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.
184904 20/iKurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeleri vermemek5.404Kurum tarafından istenilen rapor, bilgi ve belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan istatistiksel bilgileri Kurumca belirlenen süre içerisinde ibraz etmeyenlere her bir fiil için uygulanır.
194904 20/jÖzel istihdam bürolarının, müfettişlerce istenen bilgi, belge, kayıt ve defterleri onbeş gün içerisinde ibraz etmemesi36.050Müfettişlerce istenilen bilgi ve belgelerin süresi içinde gönderilmemesi veya geciktirilmesi halinde özel istihdam bürolarına uygulanır.
204904 20/kÖzel istihdam bürolarınca, iş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanmak90.131İş arayanlara ve açık işlere ilişkin bilgileri, iş ve işçi bulma faaliyeti dışında başka bir amaçla kullanan özel istihdam bürolarına her bir fiil için uygulanır.
214904 20/lKurumdan izin almadan veya izin yeniletmeden tarımda iş ve işçi bulma aracılık faaliyetinde bulunmak18.025İzin belgesi almadan veya geçerlilik süresi sona eren aracı belgesini yeniletmeden tarımda aracılık faaliyetinde bulunanlara uygulanır.
224904 20/mTarım işçileri ile sözleşme imzalamamak veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmemek899Tarım işçileri ile sözleşme imzalamayan veya imzaladığı sözleşmeyi Kuruma ibraz etmeyen tarım aracılarına her bir işçi için uygulanır.
234904 20/nKurum aracılığı olmaksızın daimi işçi almak36.050Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir daimi işçi için uygulanır. 
244904 20/nKurum aracılığı olmaksızın geçici işçi almak18.025Kamu kurum ve kuruluşlarınca Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilen her bir geçici işçi için uygulanır.
254904 20/oKurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermemek1.800Kurum aracılığı olmaksızın istihdam edilebilen işçilerle ilgili alım ilanını Kuruma göndermeyen kamu kurum ve kuruluşlarına her bir işçi için uygulanır.
264904 20/pKurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlamak9.012Kurumca yayımlanan açık iş ilanlarını Kurumdan izin almadan yayımlayanlara her bir ilan için uygulanır.
274904 20/rKurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanmak veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet göstermek90.131Kurum adını veya kısaltmasını kamuoyunu yanıltacak biçimde kullanan veya Kurumdan yetki almış gibi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere uygulanır.
284904 20/sKamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket etmek36.050Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına işçi yerleştirilmesine aracılık faaliyetleri yasağına aykırı hareket edenlere her bir işçi için uygulanır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz