Sosyal İnzivada Fotoğraf Yarışması Başlıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Sosyal İnzivada Fotoğraf Yarışması başlıyor.

Sosyal İnzivada Fotoğraf Yarışması

İçindekiler

1 KONU VE AMAÇ:

Bütün dünyanın içinde bulunduğu çok ciddi bir pandemi ile karşı karşıya olduğumuz şu günlerde tüm insanlık daha önce hayal bile etmediği bir yaşamı deneyimledi. Bu deneyim , ülke , ırk , cinsiyet , meslek ,yaş ,sosyal
statü ayrımı gözetmeden herkes için eşit ve bir o kadar da korkutucu oldu , ancak bununla beraber yaşadıklarımızın hiçbiri aynı değil.
Amacımız , Pandemi döneminde tüm dünyada evlerine kapanmak zorunda kalan üniversiteli gençlerin , yalnız olmadıklarını hatırlatmak , bu zor deneyimi , kriz ,belirsizlik ,sosyal izolasyonu ve zorunlu yeni yaşam şeklini
ve hissettirdiklerini Fotoğraf Sanatı yolu ile paylaşmalarını sağlamak .
Genç Fotoğrafçıları desteklemek bunun yanında “karantinayı” ve “pandemiyi” onların gözünden göstermek.

2 YARIŞMA KATEGORİLERİ:

Yarışma, dijital ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

3 ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü 3,000 TL
İkincilik Ödülü 2,000 TL
Üçüncülük Ödülü 1.000 TL
Sergileme Hakkı Kazanan 30 Fotoğraf için Plaket verilecektir.
Yurtdışından katılımlar için ödül,TL karşılığı $ olarak ödenecektir.

4 KATILIM KOŞULLARI:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcı en fazla 3(üç) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir .
b. Yarışmaya Pandeminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edildiği 11.03.2020 ile yarışmanın bitiş tarihi 01.09.2020 arasında çekilen fotoğraflar kabul edilecektir.
c. Yarışma seçici kurul üyeleri dışında , tüm dünyada “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ” olan amatör ve profesyonel bütün fotoğrafçıların katılımına açıktır. Üniversite öğrencisi olmadığı anlaşılan katılımcılar otomatikman diskalifiye edilir .Ödül alan ve sergileme hakkı kazanan tüm fotoğraf sahiplerinin öncelikle öğrenci olduklarını belgelemeleri istenecektir.
d. Daha önce ödül almış , sergilenmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz .
e. Her türlü kuramsal çalışmada eserlerin orijininin fotoğraf kökenli olması gerekmektedir. “Fotoğraflarlar değiştirilmiş olabilir. Bu değiştirme, eğer fotografik çerçeveler içinde ise, elektronik veya diğer yöntemler
kullanılarak gerçekleştirilebilir.”
f.Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar ,İnsanlı ve insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar
yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
g. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.
h. Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
i.Exif bilgileri kaldırılmış fotoğraflar, ödül ve sergileme kazanmaları durumunda otomatik olarak diskalifiye edilecektir.
j. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapan içeriklere sahip olduğu düşünülen fotoğraflar diskalifiye edilecektir.
k. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının
ödülü iade etmesi gerekir.
l. Seçici Kurul bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.

5 FOTOĞRAF KULLANIMI ,TELİF HAKLARI VE DİĞER KOŞULLAR:

a. Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Üniversite ve bünyesindeki bağlı kurumların yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını
verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil,
umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.
b. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Ödül alan ve başarılı bulunarak sergilenmeye değer görülen fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi,TV, internet vasıtasıyla sanatçıların ismi belirtilerek kullanılabilecek ve bu konuda
katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
d. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali
sayılır.
e. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
f. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına İEÜ tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve İEÜnin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz. odul alan fotoğraf ücretleri 30 iş günüde verilen hesaplara yatırılacaktır.

6 FOTOĞRAFLARIN GÖNDERİLMESİ

a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb. ) kabul edilmeyecektir.
c. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi “photocompetition.ieu.edu.tr” adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Her katılımcı için sistem bir numara atayacak değerlendirmeler numaralar ile gerçekleştirilecektir. Yarışma bitiminde sonuçlar yine aynı adres üzerinden duyurulacaktır.
d. Seçici Kurul tarafından fotoğrafların varsa RAW formatları yoksa dijital işlemden geçmemiş ham hali istenebilir.
e. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
g. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
h. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli . Fotoğraf ismi 31 karakteri geçmemelidir . İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ karakterleri kullanılmamalıdır ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
ı. Dijital başvuru esnasında eserini küçültmek durumunda kalan katılımcıların, eserlerinin tam boyutlu hallerinin ilerideki muhtemel basılı süreçlerde yüksek kaliteyi sağlaması sebebiyle de saklamaları uygun
olacaktır.

7 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

Jüri üyelerinin bireysel takdirleri haricinde, yarışma jürisi fotoğrafları başlıca 3 temel kriter üzerinden değerlendirilmeye alacaktır. Bunlar:

 • Konunun kavramsal olarak ele alınış biçimindeki orijinal yaklaşım
 • Katılımcının niyetleriyle örtüşen teknik yeterlilik
 • Sunulan fotoğrafların yarışma konusuyla olan tutarlılığı

8 YARIŞMA TAKVİMİ:

Sosyal İnzivada Fotoğraf Yarışması Başlangıç Tarihi : 01.06.2020
Son Başvuru Tarihi : 01.09.2020
Jüri Toplantı Tarihi Sonuç Bildirim Tarihi :03.09.2020-13.09.2020
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi :Yarışma sonrasında bilgi verilecek

9 YARIŞMA JÜRİSİ:

 1. Prof.Dr.Mehmet KOŞTUMOĞLU – 9 Eylül Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı
 2. Murad SEZER – Reuters Şef Fotoğrafçı
 3. Hakan TUNCEL – İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 4. Toros MUTLU – İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 5. Deborah HARDT -İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 6. Sinemis Eser AKAOĞLU- İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Koordinatörü
 7. Emre KÜHEYLAN – İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 8. TUNCAY DERSİNLİOĞLU – Fotoğrafçı
 9. Doç.Dr.Gökhan BİRİNCİ -9 Eylül Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölümü Anasanat Dalı
  *Seçici Kurul en az beş kişi ile toplanacaktır.

10 Sosyal İnzivada Fotoğraf Yarışması İletişim Bilgiler ve Yarışma Sekreteryası

Web adresi : http://www.ieu.edu.tr/photocompetition/tr/
E mail : photocompetition@ieu.edu.tr

Staj, iş, burs ve yarışmalar için İş Kulübü Instagram adresini takip edin: https://instagram.com/iskulubucom

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bültene Abone Ol
en son haberleri, duyuruları, ilanları, etkinlikleri almak için abone ol
İstediğiniz zaman abonelikten çıkabilirsiniz